Poradnik

NSA i wojewódzkie sądy administracyjne

Funkcję kontrolną w działalności administracji publicznej wykonują sądy administracyjne. Ich działalność – poza kontrolą – obejmuje głównie rozstrzyganie sporów o właściwość miejscową i rzeczową między organami jednostek samorządu terytorialnego, samorządowymi kolegiami odwoławczymi oraz między nimi a organami administracji rządowej. Postępowanie sądowo-administracyjne polega na orzekaniu legalności aktów administracyjnych.

Poradnik

Organy Unii Europejskiej

Głównym celem Unii Europejskiej jest wzajemna współpraca w celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz dobrobytu osobom zamieszkałym na terytorium UE. Unia Europejska posiada organy, które wykonują powierzone i odpowiadające ich kompetencją zadania. Poniżej opisze kilka najważniejszych organów wchodzących w skład UE.