Poradnik

Weryfikacja świadczeń wychowawczych oraz finansowanie programu 500 +

Świadczenia wychowawcze w obrębie programu 500 + będą uznawane na okres 12 miesięcy (od początku listopada do końca października roku następnego). Zrewaloryzowanie na następny okres będzie związane ze złożeniem nowego wniosku, przyjęcie będzie możliwe od 1 września. Jeżeli świadczenie wychowawcze zostanie przyznane w danym okresie nie jest to równoznaczne, z tym że uprawnione organy nie […]

Poradnik

Funkcje instytucji państwowych

Każde państwo sprawuje swoje funkcje poprzez organy do tego powołane. Organami państwowymi nazywane są osoby lub grupy osób, które działają w imieniu państwa i zgodnie z obowiązującym prawem. Instytucje te tworzą porządek polityczno-prawny państwa. Pojęcie instytucji państwowych jest bardzo szerokie i niejednoznaczne.

Poradnik

NSA i wojewódzkie sądy administracyjne

Funkcję kontrolną w działalności administracji publicznej wykonują sądy administracyjne. Ich działalność – poza kontrolą – obejmuje głównie rozstrzyganie sporów o właściwość miejscową i rzeczową między organami jednostek samorządu terytorialnego, samorządowymi kolegiami odwoławczymi oraz między nimi a organami administracji rządowej. Postępowanie sądowo-administracyjne polega na orzekaniu legalności aktów administracyjnych.