Poradnik

Organy Unii Europejskiej

Głównym celem Unii Europejskiej jest wzajemna współpraca w celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz dobrobytu osobom zamieszkałym na terytorium UE. Unia Europejska posiada organy, które wykonują powierzone i odpowiadające ich kompetencją zadania. Poniżej opisze kilka najważniejszych organów wchodzących w skład UE.


Rada Europejska
RE składa się z szefów rządów państw członkowskich oraz przewodniczącego wybieranego na 2, 5 letnią kadencję. Głównym jej celem jest wyznaczanie ogólnych kierunków i priorytetów politycznych oraz określanie strategicznych celów wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. Ponadto jej kompetencje obejmują także:

– wybór przewodniczącego RE
– mianowanie wysokich przedstawicieli UE do spraw polityki zagranicznej i bezpieczeństwa
– wskazuje również kandydata na przewodniczącego PE
– wybiera prezesa, wiceprezesa oraz członków EBC

Parlament Europejski
Kolejnym organem UE jest Parlament Europejski. Reprezentuje obywateli państw należących do Unii Europejskiej. Swoją główną siedzibę ma w Strasburgu, władze klubów w Brukseli natomiast bibliotekę w Luksemburgu. Parlament Europejski liczy 754 eurodeputowanych wybieranych na 5- letnią kadencję. Najważniejsze uprawnienia Parlamentu Europejskiego:

– uprawnienia kontrolne może złożyć votum nieufności wobec komisji większością 2/3 głosów
– zatwierdza komisje i jej przewodniczącego
– ma prawo zadawania pytań komisarzom oraz ma prawo zadawania pytań Radzie
– Powołuje ERPO( Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich )
– posiada także uprawnienia budżetowe zatwierdza budżet i udziela komisji absolutorium z jego wykonania
– tworzy prawo poprzez współpracę, współdecydowanie i konsultację
– Obywatel zamieszkujący lub mający swoją siedzibę na terytorium UE ma prawo złożenia petycji do PE jeżeli stwierdzi, że jego prawo zostało naruszone.

Komisja Europejska
Jest organem wykonawczym Unii Europejskiej odpowiedzialnym za bieżącą politykę UE ma swoją siedzibę W Brukseli. Obecnie liczy 27 komisarzy ( na każde państwo przypada jeden komisarz ) z ich grona wybierany jest przewodniczący przez Parlament Europejski.

Kompetencje:
-Komisja Europejska posiada prawo nadzorowania prac wszystkich instytucji UE i zarządzania funduszami.
– posiada również wyłączną inicjatywę legislacyjną we wszystkich dziedzinach z wyjątkiem wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa oraz wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych.
– kontroluje czy prawo wspólnotowe jest respektowane i czy państwa stosują się do orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości
– jeżeli stwierdzi, że prawo zostało naruszone może wnieść skargę do TSUE
– ma prawo do kontrolowania państw członkowskich a w niektórych przypadkach także przedsiębiorstw oraz osób fizycznych i prawnych
– reprezentuje Unię Europejską na zewnątrz i negocjuje niektóre umowy międzynarodowe

Rada Unii Europejskiej
RUE jest głównym organem decyzyjnym UE z siedzibą w Brukseli. W zależności od rozpatrywanych spraw składa się z ministrów spraw zagranicznych ( Rada Ogólna) bądź ministrów innego resortu ( Rada Branżowa). RUE posiada następujące kompetencje:

– wydaje akty prawnie wiążące ( rozporządzenia, dyrektywy, decyzje)
– wydaje akty pranie niewiążące ( zlecenia i opinie)
– wzywa Komisję Europejską do inicjatywy ustawodawczej
– bierze udział w tworzeniu budżetu
– zawiera umowy międzynarodowe
– bierze udział w wyborze członków Komisji

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
Ostatnim organem UE, który opisze jest TSUE. Jest najważniejszym organem sądowniczym Unii Europejskiej, jego siedziba znajduje się w Luksemburgu. Składa się z trzech organów sądowniczych ( Trybunału Sprawiedliwości, Sądu i Sądu do spraw Służby Publicznej ). Natomiast w jego skład wchodzi 27 sędziów i 8 rzeczników generalnych. Oprócz tego, że pilnuje aby prawo było przestrzegane posiada także inne kompetencje takie jak:

– kontroluje legalność aktów prawnych
– czuwa, aby prawo i traktaty były przestrzegane przez państwa członkowskie
– dokonuje wykładni prawa i odpowiada na pytania prawne sądów krajowych
– rozpatruje także sprawy wnoszone przez przedsiębiorstwa, organizacje i osoby fizyczne, które twierdzą że ich prawo zostało „ pogwałcone”

Wszystkie wyżej wymienione ograny mają istotny wpływ na prawo, politykę i działalność Unii Europejskiej. Dzięki temu, że Unia Europejska posiada organy zajmujące się określonymi w ich kompetencjach sprawami może działać szybciej i sprawniej.

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o